REGULAMIN SERWISU GdzieCoJest.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres, zasady oraz warunki korzystania z aplikacji GdzieCoJest.pl
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021. r.
 3. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem korzystania z aplikacji GdzieCoJest.pl

§ 2
Definicje


Pojęcia użyte w Regulaminie pisane wielką literą oznaczają, co następuje:

 1. Serwis – aplikacja GdzieCoJest.pl, umożliwiająca tworzenie powiadomień, które będą wysłane automatycznie do wskazanych osób po braku potwierdzenia przez użytkownika jego aktywności np. dotyczących informacji o majątku, zobowiązaniach, podpisanych umowach, sprawach do załatwienia.
 2. Dostawca Serwisu – GdzieCoJest.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Stanisława Staszica 18 / 2, NIP 1182224242, KRS 0000901075, REGON 389010089.
 3. Użytkownik – Osoba fizyczna. Z Serwisu może korzystać wyłącznie Użytkownik, który ukończył 18 lat lub jest pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu tylko pod nadzorem dorosłych,
 4. Aktualizacja – zmiany w Aplikacji dokonywane przez Dostawcę Serwisu w okresie jej udostępniania Użytkownikowi obejmujące: zmianę interfejsu, eliminację błędów, nowe funkcjonalności oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów polskiego prawa,
 5. Awaria – zakłócenie skutkujące przerwą w pracy Serwisu lub istotnym obniżeniem jakości działania Serwisu,
 6. Backup – wykonanie przez Dostawcę Serwisu kopii bezpieczeństwa danych wprowadzonych przez Użytkownika, zezwalającej na odtworzenie i przywrócenie środowiska po wystąpieniu Awarii oraz odtworzenie oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia,
 7. Cennik – umieszczona na stronie www.gdziecojest.pl informacja o cenach i zakresie pakietów dostępowych do Subskrypcji,
 8. Dzień roboczy – dzień powszedni od poniedziałku do piątku w godzinach roboczych 9.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 9. Hasło – indywidualny ciąg znaków przypisany do konkretnego Użytkownika po stronie Usługobiorcy, zabezpieczający dostęp do Aplikacji,
 10. Konto – wydzielona przestrzeń Serwisu, zabezpieczona Loginem i Hasłem, do którego dostęp posiada wyłącznie Użytkownik,
 11. Login – indywidualny ciąg znaków przypisany do określonego Użytkownika Aplikacji po stronie Usługobiorcy, umożliwiający identyfikację Użytkownika w celu zapewnienia jego dostępu do Aplikacji i weryfikacji posiadania przez niego Licencji dostępowej,
 12. Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy liczony od dnia nadania dostępu do Serwisu.
 13. Serwerownia – profesjonalne centrum danych znajdujące się w Polsce wyposażone w infrastrukturę sprzętową umożliwiającą wykonywanie Usługi,
 14. Siła Wyższa – oznacza wydarzenia nieprzewidywalne oraz wydarzenia znajdujące się poza kontrolą Stron, które zakłócają lub uniemożliwiają realizację wzajemnych zobowiązań przez Strony,
 15. Subskrypcja – model zautomatyzowanej płatności za korzystanie z Serwisu,
 16. Urządzenie końcowe – komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne Użytkownika, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu,
 17. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344 t.j.),Safeguard Consulting Karolina Sybilska§3
Korzystanie z Serwisu i Płatności

 1. Subskrypcja. Dostawca Serwisu daje możliwość korzystania z płatnej i autoodnawialnej Subskrypcji umożliwiającej dostęp do Serwisu oraz płatności za korzystanie z Serwisu przy użyciu karty kredytowej Użytkownika. Dostęp do Konta jest automatycznie przedłużany co miesiąc aż do rezygnacji. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z Serwisu przed datą jego odnowienia w danym miesiącu, upoważnia Dostawcę Serwisu do pobrania opłaty za następny miesiąc przy użyciu karty kredytowej. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, Dostawca Usługi ma prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu dokonania płatności.
 2. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z Serwisu w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Serwisu będzie zapewniony do końca Okresu rozliczeniowego. Dostawca Serwisu nie zwraca opłat za niewykorzystany okres dostępu w Okresie rozliczeniowym.
 3. Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. Dostawca Serwisu może okresowo wprowadzać zmiany opłat oraz zmiany specyfikacji planów subskrypcyjnych, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych obowiązywać będą nie wcześniej aniżeli 14 dni po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia pocztą elektroniczną.
 4. Wystawianie i przesyłanie faktur. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 5. Kontakt z Użytkownikiem. Informacje na temat Konta takie jak np. zmiany hasła lub zmiany planu, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) Dostawca Serwisu wysyła wyłącznie w formie elektronicznej pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.
 6. Właściciel Konta. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie jest właścicielem Konta. Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zgromadzone na Koncie oraz ich poprawność.
 7. Wsparcie techniczne Konta. Dostawca Serwisu w celu technicznego wsparcia i ochrony treści zgromadzonych na Koncie Użytkownika zapewnia:
  a. wykonywania Aktualizacji,
  b. wykonywania codziennych Backupów,
  b. wsparcia dla Użytkowników w formie FAQ, formularza kontaktowego oraz filmów instrukcyjnych.
 8. Serwis „as it is”. Dostawca Usługi zastrzega, że Serwis dostępny jest „as it is”, czyli takim jaki jest w chwili uzyskania dostępu do Konta.
 9. Jakość Serwisu. Dostawca Serwisu gwarantuje jakość Usługi SLA na poziomie 99%. Poziom SLA oznacza zapewnienie przez Dostawcę Serwisu ciągłości działania Serwisu bez Awarii przez czas nie krótszy niż wynika to z iloczynu poziomu SLA i liczby godzin w miesiącu. Poziom SLA, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uwzględnia czasu obejmującego czynności, o których mowa w § ….. ust. 5 poniżej.
 10. Wymagania techniczne. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik winien posiadać aktywny adres email oraz Urządzenie końcowe. Użytkownik musi posiadać na swoich Urządzeniach końcowych poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową. Dostawca Serwisu zaleca korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer/Microsoft Edge – w wersji aktualnej udostępnionej przez danego producenta, jednak nie starszej niż 12 miesięcy oraz możliwość zapisu plików cookies. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu konieczne jest zainstalowanie programu otwierającego pliki w formacie *PDF oraz włączenie obsługi języka Javascript.
 11. Centrum przechowywania danych. Dostawca Serwisu oświadcza, że wszystkie wprowadzone przez Użytkownika materiały i informacje, w tym dane osobowe są przechowywane w zewnętrznym Centrum danych - OVH sp. z o.o., Kazimierza Kamińskiego 6, 05-850 Ożarów Mazowiecki, na mocy odrębnych umów. Zmiana lokalizacji Serwerowni nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.


§4
Zasady dostępu do Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Rozpoczęcie Subskrypcji. Rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z zawarciem umowy drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą. Rozpoczęcie Subskrypcji następuję poprzez wypełnienie e-formularza na stronie GdzieCoJest.pl, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, a także dokonanie opłaty Subskrypcji z przy użyciu karty kredytowej za pierwszy Okres rozliczeniowy. Po otrzymaniu przez Dostawcę Serwisu potwierdzenia dokonania opłaty, Użytkownik trzymuje dostęp do Konta. Zasady pierwszego logowania określa §5 Regulaminu.
 3. Podawanie danych. Podane przez Użytkownika w e-formularzu dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie Subskrypcji, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku, bądź wykonania go w sposób nienależyty, wszelkie informacje i dokumenty wysłane przez Dostawcę Serwisu do Użytkownika na dotychczasowe dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
 4. Niezgodne z prawem działania w Serwisie. Dostawca Serwisu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia z Serwisu Konta, jeżeli Użytkownik:
  a. swoim działaniem lub zaniechaniem będzie zmierzał do naruszenia bezpieczeństwa danych zgromadzonych w Serwisie, a w szczególności jeśli podejmie nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
  b. dokonuje czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem,
  c. swoim działaniem lub zaniechaniem zmierza do wyrządzenia albo wyrządza szkodę Dostawcy Serwisu, jego klientom lub kontrahentom.
  d. zamieszcza, publikuje, wysyła pocztą elektroniczną lub w inny sposób materiały, które mogłyby
  zakłócić, zablokować czy ograniczyć funkcjonalność Serwisu lub Urządzeń końcowych czy też sprzętu
  telekomunikacyjnego powiązanego z Serwisem, takich jak: wirusy lub inne kody, pliki bądź programy
  komputerowe..
 5. Okresy próbne. Dostawca Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania bezpłatnych okresów testowych, uprawniających do uzyskania dostępu do Serwisu, w celach testowych, w okresie wyznaczonym przez Dostawce Serwisu. Po zakończeniu okresu testowego, Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest opłata Subskrypcji za pierwszy Okres rozliczeniowy.


§5
Nadanie dostępu i pierwsze logowanie do Aplikacji

 1. Nadanie Loginu i Hasła. Po wypełnieniu przez Użytkownika e-formularza, na adres e-mail podany przy wypełnianiu e-formularza zostanie wysłana wiadomość zawierającą link aktywacyjny wraz z Loginem oraz Hasłem jednorazowym, które należy zmienić w trakcie pierwszego logowania.
 2. Odpowiedzialność za zabezpieczenie danych dostępowych. Wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Haseł i Loginów Użytkowników ponosi Użytkownik. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Hasło lub Login posiada osoba nieuprawniona, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło. W celu dodatkowej ochrony dostępu do Konta, Dostawca Serwisu zaleca zmianę Hasła co najmniej raz na 30 dni. Aby zapewnić sobie kontrolę nad Kontem oraz zapobiec przejęciu Konta przez nieuprawnione osoby (np. historii oglądania), Użytkownik nie powinien nikomu ujawniać także innych danych umożliwiających Subskrypcję (np. ostatnich czterech cyfr numeru karty kredytowej bądź adresu e-mail).


§6
Prawa i obowiązki stron

 1. Zapewnienie jakości Serwisu. Dostawca Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, w tym poprzez zapewnienie wsparcia technicznego, o którym mowa w §3 ust. 6.
 2. Administrator danych osobowych. Administratorem danych wprowadzonych i przechowywanych na Koncie jest wyłącznie Użytkownik, który w pełni decyduje o celach i środkach ich przetwarzania. Wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych, w szczególności za tworzenie, zmienianie, przeglądanie i usuwanie danych ponosi Użytkownik.
 3. Zgodność z prawem. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, w szczególności do podania prawdziwych informacji w trakcie rejestracji, niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany oraz terminowego regulowania opłat.
 4. Przenoszenie praw. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw mu przysługujących w związku z Subskrypcją Serwisu na osoby trzecie.
 5. Przerwy w dostępie do Serwisu. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do:
  a. zapowiedzianych okresowych przerw technicznych,
  b. wykonywania Aktualizacji Serwisu w godzinach 22:00-6:00.
 6. Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy Serwisu. Dostawca Usługi nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  a. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej,
  b. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
  c. działaniem osób trzecich,
  d. przyczynami niezależnymi od Dostawcy Serwisu,
  e. ujawnieniem przez Użytkownika danych dostępowych, w tym Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym,
  f. Działaniem Siły Wyższej.


§7
Tryb zgłaszania Awarii

 1. Przyjęcie zgłoszenia. Dostawca Serwisu przyjmuje zgłoszenie o Awarii Serwisu za pośrednictwem e-formularza dostępnego na: www.gdziecojest.pl
 2. Opis Awarii. W e-formularzu Usługobiorca jest obowiązany podać opis Awarii.
 3. Przyjęcie zgłoszenia Awarii. Zgłoszenie dokonane w czasie innym niż godziny robocze w Dniu roboczym uznaje się za dokonane w pierwszej godzinie roboczej Dnia roboczego, w którym dokonano zgłoszenia lub najbliższego Dnia roboczego następującego po dniu dokonania zgłoszenia.


§8
Tryb naprawy Awarii

 1. Podjęcie czynności. Dostawca Usługi podejmuje czynności zmierzające do usunięcia Awarii na podstawie zgłoszenia oraz dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia, chyba że informacja o wystąpieniu Awarii została stwierdzona na podstawie odrębnego zgłoszenia lub w wyniku działań serwisowych.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy Serwisu. Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie Awarii, spowodowane niewypełnieniem przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Termin usunięcia Awarii. Dostawca Serwisu dołoży starań, aby podjęcie działań dotyczących usunięcia Awarii nastąpiło w możliwie krótkim czasie tak, aby uciążliwość spowodowana jej istnieniem była dla Użytkownika jak najmniej kłopotliwa, nie dłużej jednak niż 48 godzin roboczych od przyjęcia zgłoszenia. Realizacja zgłoszenia w terminie podanym w zdaniu pierwszym obowiązuje, jeżeli przyczyna zgłoszenia serwisowego wystąpiła po stronie Dostawcy Serwisu. Realizację zgłoszenia uznaje się za zakończoną z chwilą usunięcia Awarii.
 4. Dostawca Serwisu zastrzega sobie prawo rozwiązywania szczególnie złożonych problemów w drodze Aktualizacji Serwisu.


§ 9
Prawo własności intelektualnej.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich, w szczególności wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Dostawcy Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.


§10
Ochrona danych

 1. Zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dostawca Serwisu oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1, dalej jako RODO).
 2. Zakres danych osobowych. Dostawca Serwisu może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym
  Regulaminem. Dostawca Serwisu przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. oraz nr karty kredytowej w celu umożliwienia Subskrypcji Serwisu, oraz dane zgromadzone na Koncie Użytkownika w zakresie ich przechowywania w bazie Danych Serwisu we wskazanym Centrum Danych.
 3. Obowiązku Dostawcy Serwisu. Dostawca Serwisu zobowiązuje się:
  a. zapewnić ochronę danych i podjąć środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO,
  b. odpowiadać na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”),przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego),
  c. ograniczać dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest niezbędny dla realizacji Subskrypcji oraz zapewnić tym osobom odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danychosobowych,
  d. prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych,
  e. określić szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności Serwisu dostępnej na www.gdziecojest.pl


§11
Odpowiedzialność Dostawcy Serwisu

 1. Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy Serwisu. Odpowiedzialność Dostawcy Serwisu ograniczona jest jedynie do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
 2. Gwarancja. Dostawca Serwisu nie udziela gwarancji, że GdzieCoJest.pl jest wolne od wad.
 3. Odpowiedzialność za problemy techniczne. Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub wszelkiego rodzaju innym sprzęcie używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu..
 4. Siła wyższa. Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem Siły wyższej, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkownika.
 5. Odpowiedzialność za działania lub zaniechania Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Odpowiedzialność za działania zewnętrznych dostawców. Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu jeśli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).


§12
Rozstrzyganie Sporów

 1. Polubowne rozstrzyganie sporów. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich zaistniałych problemów i nieprzewidzianych sytuacji, zgodnie z zasadami dobrej współpracy, uwzględniając interesy każdej ze Stron.
 2. Właściwość sądu. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy Serwisu.


§13
Postanowienia końcowe

 1. Dostępność Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest publiczny, nieodpłatny oraz dostępny pod adresem www.gdziecojest.pl/regulamin a jego treść może zostać utrwalona w każdym momencie poprzez wydrukowanie, pobranie lub jej zapisie na nośniku zewnętrznym.
 2. Zmiana Regulaminu. Dostawca Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Informacje o zmianie Regulaminu wraz z nowa treścią Regulaminu Dostawca Usługi zamieszcza na stronie internetowej na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.
 4. Interpretacja zapisów Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu, DostawcaSerwisu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego zapisów, a Użytkownik ma prawo zwrócić się do niego o właściwą wykładnię.
 5. Zastosowanie przepisów krajowych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa Polskiego. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień